تیم ما

سر آشپزهای ما

سوفیا ریچ سوفیا ریچ
سوفیا ریچ

سرآشپز

هاروی دنت هاروی دنت
هاروی دنت

سرآشپز

امیلیا کارکی امیلیا کارکی
امیلیا کارکی

سرآشپز

سام کالفین سام کالفین
سام کالفین

سرآشپز

ایوان راکیتیچ ایوان راکیتیچ
ایوان راکیتیچ

سرآشپز

امیلیا کارکی امیلیا کارکی
امیلیا کارکی

سرآشپز

آرنولد جونی آرنولد جونی
آرنولد جونی

سرآشپز

رایون هویس رایون هویس
رایون هویس

سرآشپز